Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. Toelating van leden 

 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
 2. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid.

 

Artikel 2. Opzegging, ontzetting en schorsing 

 1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de artikelen 14, 15 of 16 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.
 2. Het betrokken lid kan binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het eerste lid bedoelde voornemen indienen.
 3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te beslissen op het ingediende bezwaar.
 4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur besluiten voor de behandeling van het bezwaarschrift, doch niet dan nadat het betrokken lid is gehoord, dan wel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord.

 

Artikel 3. Voorzitter 

 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 39 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
 3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
 4. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
 5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

 

Artikel 4. Secretaris 

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
 2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 39 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.
 3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
 4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
 5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
 6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.
 7. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en afgegeven machtigingen, zoals bedoeld in artikel 38 lid 3 van de Statuten, en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem, dan wel maximaal twee stemmen, als het lid beschikt over een machtiging zoals bedoeld in artikel 38 lid 3 van de statuten, kan uitbrengen.
 8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 32 van de statuten kan worden uitgebracht.
 9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 27 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een commissie wordt verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

 

Artikel 5. Penningmeester 

 1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.
 2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
 3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
 4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 33 en 34 van de statuten.
 5. Hij geeft tevens uitvoering aan artikel 33, tweede lid, van de statuten.
 6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 31 en 34 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.
 7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

 

Artikel 6. Bestuursvergaderingen 

 1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
 3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
 4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit met volstrekte meerderheid van stemmen instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

 

Artikel 7. Einde bestuurslidmaatschap 

Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen. 

Artikel 8. Commissies 

 1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 27 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

 

Artikel 9. Kascommissie; tussentijds onderzoek 

 1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 35, derde en vierde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.
 2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
 3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

 

Artikel 10. Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen 

 1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
 2. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt ‘Ingekomen stukken’ mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
 3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Amendementen met betrekking tot een voorstel tot statutenwijziging moeten echter ten minste veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

 

Artikel 11. Algemene Vergaderingen; stemmingen 

 1. Een in een Algemene Vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.
 2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

 

Artikel 12. Algemene Vergaderingen; orde 

De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 13. Contributie  

 1. De contributie van alle leden moet zijn voldaan voor 1 maart van het lopende kalenderjaar. Het bestuur heeft het recht om een lid één maand na een officiële laatste schriftelijke aanmaning wegens wanbetaling af te voeren als lid van de vereniging. Een afgevoerd lid kan pas weer als lid van de vereniging worden toegelaten nadat hij de achterstallige bedragen heeft voldaan.
 2. Zij, die na 1 juli van het kalenderjaar lid worden, betalen voor het lopende jaar de helft van de jaarlijkse contributie.
 3. Zij die het lidmaatschap van de vereniging wensen te beëindigen, moeten dit uiterlijk voor één december van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. Heeft opzegging voor deze datum niet plaatsgevonden, dan is men verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende kalenderjaar te voldoen.

 

Artikel 14. Representatie 

De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd. 

Artikel 15. Orgaan der vereniging 

 1. Het bestuur bevordert, dat tenminste vier maal per jaar een clubblad als orgaan van de vereniging verschijnt.
 2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 27 van de statuten een redactiecommissie, bestaande uit een bestuurslid als gedelegeerde van het bestuur en ten minste twee leden die geen lid van het bestuur zijn. Het tweede lid van dat artikel is, behoudens het in dit artikel bepaalde, niet van toepassing.
 3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het clubblad na overleg met de redactiecommissie.
 4. De redactiecommissie bepaalt mede de inhoud van het clubblad, dit in samenspraak met de betreffende commissie met inachtneming van het in dit artikel bepaalde en voor zover het niet in strijd is met de belangen van de vereniging, haar beleid en de richtlijnen/aanwijzingen van het bestuur.
 5. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van de reden van weigering. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de redactiecommissie tot plaatsing verplicht. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.
 6. In het clubblad worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen:
 • de namen en contactgegevens van de bestuursleden;
 • de door het bestuur ingestelde commissies en de contactgegevens van deze commissies;
 • mededelingen van het bestuur en van de commissies;
 • verslagen van evenementen
 • nieuws en wetenswaardigheden betreffende het ras
 1. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist omtrent de plaatsing van advertenties.
 2. Tevens verzorgt de vereniging een website. Hierop worden de actuele verenigingszaken gepubliceerd.
 3. Ook staan hier op alle actuele verenigingsreglementen zoals statuten, huishoudelijk reglement, verenigingsfokreglement en het reglement inzake de functionele commissies.
 4. De genoemde reglementen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk
 5. Op verzoek kan een schriftelijke versie van deze reglementen worden toegezonden.

   

Artikel 16. Vergoedingen 

 1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor jaarlijks noodzakelijk gemaakte kosten, terwijl individuele uitgaven voor telefoon, drukwerk, e.d. kunnen worden gedeclareerd.
 2. De vergoeding voor reiskosten van bestuursleden wordt gebaseerd op de gemiddelde reisafstand, afgelegd naar de NVL-evenementen in Nederland. Leden van functionele commissies en anderen die een bestuursopdracht uitvoeren, ontvangen per gereden kilometer een, door de Algemene Vergadering te bepalen bedrag, dat bij de penningmeester dient te worden gedeclareerd.
 3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen, terwijl voor reizen naar het buitenland voorafgaande toestemming van het bestuur nodig is.

 

Artikel 17. Introductie 

Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan. Op introductie bij een Algemene Vergadering is echter uitsluitend artikel 38, tweede lid, der statuten van toepassing. 

 

Artikel 18. Wijziging reglementen 

Reglementen als bedoeld in artikel 43 van de statuten kunnen slechts worden gewijzigd in overeenstemming met de procedure zoals die in artikel 46 van de statuten is voorgeschreven. 

 

Artikel 19. Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af. 

 

Artikel 20. Lid van Verdienste 

Leden die zich langdurig en op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de vereniging kunnen op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot “Lid van Verdienste”. Mits aanvaard met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie. Indien een algemeen lid, gezinslid tot lid van verdienste wordt benoemd, houd met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid te zijn. 

 

Artikel 21  Aansprakelijkheid vereniging 

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging of haar leden georganiseerde bijeenkomsten, cursussen, wedstrijden of evenememten van welke aard dan ook, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste personen, zulks met inachtneming van de normale bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 22 Regelingen voor de fokkerij 

 1. Adviezen tot verandering van het Verenigingsfokreglement (VFR) worden uitgebracht door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), na een gehouden fokkersoverleg, tenzij die veranderingen dwingend zijn voorgeschreven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 2. Een wijziging van het VFR wordt na goedkeuring door het bestuur, de ALV en de Raad van Beheer zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de leden via e mail en website.

   

Artikel 23 Dekmelding 

 1. Iedere fokker die lid is van de NVL is verplicht om elk van zijn/haar nesten door te geven aan de Raad van Beheer en de commissie van de vereniging, belast met fokkerijzaken.
 2. De melding en bijbehorende bewijsstukken moeten binnen 3 weken na de dekking door de fokker aan de vereniging worden gedaan.
 3. De vereniging toetst de melding aan de bepalingen van het VFR.
 4. Na deze toetsing waaruit blijkt dat aan de bepalingen in het VFR wordt voldaan, wordt de dek melding gepubliceerd op de website van de NVL.

   

Artikel 24 Bewijsstukken dekmelding 

Een dek melding is pas volledig als de volgende bewijstukken in kopie zijn overgelegd: 

 1. Stamboom van de reu en de teef
 2. Beoordeling HD van reu en teef door een officiële instantie uitgebracht.
 3. Beoordeling ECVO van reu en teef.
 4. Beoordeling E locus van reu en teef
 5. DNA test op SKK ( erfelijke schildklierkanker) van beide ouderdieren.
 6. Exterieurbeoordelingen van beide ouderdieren, behaald na de leeftijd van 15 maanden, waarvan een minstens goed bedraagt en de ander minstens zeer goed. Als minimaal zeer goed geldt tevens een bewijs van fokgeschiktheid, behaald op een keuring georganiseerd vanwege de NVL.
 7. Werkgeschiktheidsdocumenten van beide ouderdieren.

   

Artikel 25 Publicatie van nestmeldingen 

 De publicatie op de website wordt na de geboorte van de pups aangevuld met:

 1. Het aantal reutjes en teefjes
 2. Het aantal (nog) beschikbare pups
 3. Naam-, adres- en contactgegevens van de fokker

 

Artikel 26 Sancties  

Aan fokkers die handelen in strijd met de bepalingen, genoemd in de artikelen 22 tot en met 25 van dit reglement, kunnen de navolgende sancties worden opgelegd:

 1. Wanneer voor de eerste maal geen dekmelding wordt gedaan, wordt een schriftelijke waarschuwing aan de fokker gezonden.
 2. Voldoet een fokker voor een tweede maal niet aan deze verplichtingen, dan volgt een sanctie als vermeld in artikel 16 van de Statuten van de NVL. 
 3. Bij een eerste overtreding van het VFR zal een fokker van het bestuur een waarschuwing krijgen. 
 4. Bij een volgende overtreding zal het bestuur aangifte hiervan doen bij de Raad van Beheer op grond van het bepaalde in artikel  VI.3 van het Kynologisch Reglement.   

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2000 te Tiel. 

Artikel 20 toegevoegd na vaststelling in de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2006 te Asperen. 

 

Word nu lid van de nederlandse vereniging langhaar

Ik word lid!