Reglement voor de Functionele Commissies

Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

Reglement voor de Functionele Commissies 

De Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”; gezien het voorstel van het bestuur dd. 24 maart 1991;

Overwegende, dat het wenselijk is, de betrokkenheid van de leden bij voorbereiding en uitvoering van verenigingsactiviteiten te vergroten;

Overwegende tevens dat dit moet geschieden op een wijze die de verantwoordelijkheid van het bestuur ter zake onverlet laat; gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Statuten van de N.V.L.

BESLUIT;

Vast te stellen het volgende reglement voor de functionele commissies van de N.V.L.

Artikel 1.

Er zijn de volgende functionele commissies:

 1. de veldwedstrijdcommissie (V.W.C);
 2. de tentoonstellingscommissie (T.C);
 3. de jachthondenproevencommissie (J.P.C);
 4. de redactiecommissie (R.C.);
 5. de fokbegeleidingscommissie (F.B.C)
 6. “Deutsch Langhaar” secrètariaat Nederland (C.D.L)

Samenstelling

Artikel 2.

De in artikel 1 genoemde commissies bestaan uit:

 1.  
  a. een voorzitter, tevens portefeuillehouder;
  b. een door het bestuur te bepalen aantal leden van de N.V.L.
 2. De voorzitter van de in artikel 1 genoemde commissies wordt gekozen door en uit de leden van de commissie en, na accreditatie door het bestuur, benoemd door het bestuur.
 3.  
  a. de leden van de commissies worden door het bestuur van de N.V.L. benoemd op voordracht van de zittende leden van de betreffende commissie.
  b. Voor de eerste samenstelling van de commissies vindt benoeming door het bestuur van de N.V.L. plaats, uit de kandidaten na een vrije sollicitatie.
  c. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien..
  d. Benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaren, herbenoeming is mogelijk gehoord de commissie.

Taak

Artikel 3.

De commissie heeft tot taak;

 1. het voorbereiden en uitvoeren van aan haar door het bestuur van de N.V.L. opgedragen taken;
 2. het rapporteren over haar werkzaamheden aan het bestuur van de N.V.L;
 3. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de N.V.L. over zaken die tot haar werkzaamheden behoren.

Werkwijze. 

Artikel 4.

 1. Éenmaal per jaar vindt een plenaire vergadering van bestuur en commissies plaats. In die vergadering wordt overleg gepleegd over;
  a. een plan van activiteiten voor het komende jaar ontworpen door de commissie;
  b. verdeling en toekenning van een budget samengesteld door de commissie;
  c. een evaluatie van aard en omvang van de werkzaamheden voor zover de commissie of het bestuur dit wenselijk vinden.
 2. Over de conclusies en aanbevelingen van de in lid 1 bedoelde vergadering wordt zo spoedig mogelijk beslist door het bestuur, dan wel de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestuur.
 3. De commissie regelt zelf haar werkzaamheden; benoemt uit haar midden een secretaris/penningmeester, die secretariaatswerkzaamheden verricht en de boekhouding voert.
 4. De commissieleden zijn gezamenlijk en individueel verantwoording schuldig aan het bestuur van de N.V.L
 5. Jaarlijks ten tijde van de plenaire vergadering van bestuur en commissies doet de commissie verslag van haar handelingen aan het bestuur van de N.L.V. : De commissie versterkt voor het eind van het seizoen/einde van het kalenderjaar van iedere activiteit het financiële overzicht met de daarbij behorende bescheiden aan de penningmeester.
 6. Het bestuur doet een samenvattend en samenhangend verslag van de commissieactiviteiten aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Einde Lidmaatschap  

Artikel 5.

 1. Beëindiging van het lidmaatschap van de N.V.L. betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid is het bestuur van de N.V.L. te allen tijde bevoegd een lid of leden van de commissie te ontslaan.
 3. Van een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt gemotiveerd mededeling gedaan aan betrokkene(n) en aan de commissie.
 4. De NVL blijft ten allen tijde eigenaar van goederen die ten behoeve van het uitoefenen van een functie in de commissie aangeschaft worden op kosten van de NVL.

Indien een commissielid zijn/haar werkzaamheden bij de commissie beëindigd worden alle goederen als vernoemd weer aan de vereniging ter beschikking gesteld.

Slotbepalingen  

Artikel 6.

Bij twijfel omtrent de uitleg van dit reglement, zomede in gevallen waarin dit niet voorziet, beslist het bestuur van de N.V.L.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de N.V.L. dd 18 juni 2011

Secretaris,                                                                              Vice-Voorzitter

Mevr. A.R. Korevaart                                                         Dhr. M.C. Ribbens

Sponsoren

BiofoodEnergique