Begin en eind van het bestuur Siebers (2018-2019)

Wat heeft geleid tot het onvermijdelijke terugtrekken van het bestuur.

Na een langere periode van onrust binnen de NVL startte op 24 november 2018 een nieuw bestuur met een vooraf kenbaar gemaakte missie bestaande uit verbeteringen in communicatie, openheid en verbinding. Het nieuwe bestuur lanceerde, mede om aan de doelstellingen te kunnen voldoen, maar ook omdat de nieuwe AVG dit noodzakelijk maakte, een nieuwe website. Ook de onderlinge communicatie tussen leden via social media werd verbeterd door de introductie van Facebook Groepen en er werd een fokkersoverleg geïnitieerd op korte termijn. Leden toonden zich erg blij met de nieuwe koers en de geluiden waren zeer positief.

Natuurlijk moet een nieuw bestuur ook gewoon aan de slag met de implementatie van beleid, hetgeen door voorgaande besturen was nagelaten. Een belangrijke factor daarin was de introductie van een nieuwe manier van denken, welke met het in 2018 aangenomen, fokbeleid werd geïntroduceerd. Het bestuur wilde, in het licht van al deze veranderingen, niet te veel aanvullende maatregelen nemen en heeft zich voor de eerste periode dus beperkt tot noodzakelijke of logische verbeteringen in de reglementen.

Zo lag nog altijd de problematiek rondom het NEK convenant voor. Een zeer eenvoudige vererving van miskleur welke al meer dan 10 jaar bekend is maar nog altijd niet afdoende is aangepakt. Oorzaak daarvan is een zeer beperkt aantal fokkers, al dan niet aangesloten bij de vereniging, die doorgaan met het fokken met honden welke aantoonbaar drager zijn van de miskleur (E-locus). Een convenant met de Raad van Beheer lost dit probleem op zonder dat dit ernstige consequenties heeft voor de diversiteit van het ras. Het bestuur had de verwachting dat het grootste deel van de fokkers het met het bestuur eens was dat je geen geloofwaardig fokbeleid kunt voeren wanneer je geen antwoord kunt bieden op deze, meest eenvoudige vorm van vererving van een ernstige fout in het ras. Het gebrek aan maatregelen omtrent deze problematiek komt ook de geloofwaardigheid van de vereniging in het buitenland niet ten goede zoals is gebleken uit de maatregelen die daar genomen worden om “besmetting” vanuit Nederland te voorkomen.

In 2018 hebben er twee dekkingen in Nederland plaatsgevonden met honden welke in het buitenland (in beide gevallen betrof dat een Zuchtsperre in Duitsland) een fokverbod opgelegd hebben gekregen. Het is uiteraard zeer onwenselijk dat honden waarop een fokverbod in het buitenland rust, om zuiver financiële redenen, naar Nederland worden gehaald om te gebruiken voor de fokkerij. Wanneer deze import dan niet in werkelijkheid plaatsvindt maar “slechts” op papier is dat nog veel bedenkelijker. Inmiddels was in Duitsland vastgesteld bij eerdere nakomelingen van één van deze honden dat de gedragsafwijking ook vererft op de nakomelingen waardoor de Duitse rasvereniging het noodzakelijk heeft gevonden om ook een fokverbod (Zuchtsperre) op alle nakomelingen van deze hond af te kondigen. Hierover is contact geweest met de Duitse rasvereniging en deze Zuchtsperre is zeker niet lichtzinnig tot stand gekomen. Het voornemen van het bestuur om dit in ieder geval onderdeel te laten uitmaken van het fokbeleid is besproken tijdens het fokkersoverleg (18-12-2018) waar daarvoor ook een grote consensus leek te bestaan.
In de dagen na het fokkersoverleg van 18 december werd duidelijk dat de, zeer kleine groep, betrokkenen nogal heftig reageerden. Een bestuurslid werd meer dan buitensporig lastig gevallen met allerlei berichten en een inhoudelijk gesprek bleek niet mogelijk. De communicatie is vanuit het bestuur, om die reden, gestopt. Een aantal betrokkenen vond het vervolgens nodig om Internetcampagnes te lanceren via eigen websites en social media om hun gelijk te halen. De daar gebezigde teksten waren onvolledig en grotendeels onwaar en tendentieus. Er werden herhaaldelijk oproepen gedaan om het bestuur een lesje te leren en zoveel mogelijk tegen het bestuur te stemmen. Het bestuur heeft de uitingen gezien en was unaniem in de beslissing niet mee te doen aan dit soort praktijken en daarop ook niet te reageren. De eindeloze stroom van negativiteit vanuit dit kleine groepje mensen zorgde er wel voor dat de sfeer binnen de vereniging een nieuw dieptepunt bereikte. Het bestuur, dat juist een open communicatie en respect voor ogen had, zag zich geconfronteerd met een beperkt groepje mensen dat zuiver uit eigen belang handelde en daarvan ook helemaal geen geheim maakte. In de weken voor de Algemene Vergadering van 23 februari 2019 zorgde deze beperkte groep mensen ervoor dat de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar kwam en het nieuwe bestuur de doelstellingen niet kon waarmaken. Als bestuur kan en mag je niet buigen voor een kleine groep stemmingmakers en moet je het hogere doel van het rasbelang blijven nastreven. Om die reden heeft het bestuur ervoor gekozen de uitkomst van de vergadering af te wachten. Op de laatste bestuursvergadering is besproken dat het niet enkel de uitkomst van de stemmingen maar juist ook de gecreëerde sfeer was die de vraag opwierp of het nog zinvol was om door te gaan voor dit bestuur. Wanneer zo’n klein groepje leden via internet propaganda het plezier van een grote groep in de weg kan en wil staan en bovendien de doelstellingen van de vereniging en de gezondheid van het ras onderuit kan halen moet je je afvragen of het nog zin heeft een rasvereniging in stand te houden. Als bestuur kun je dan niet meer geloofwaardig opereren, zo was het unanieme gevoel van het bestuur.

Tijdens de Algemene Vergadering is opnieuw alle ruimte geboden aan de tegenstanders hun argumenten naar voren te brengen. Opnieuw heeft het bestuur ervoor gekozen niet elk argument onderuit te halen maar het gewoon te laten voor wat het is. Voorafgaand aan de stemming heeft het bestuur aangegeven dat het niet aannemen van het voorstel zou worden uitgelegd als motie van wantrouwen tegen het bestuur en dat daarmee dus het bestuur zou opstappen. In het licht van de gecreëerde sfeer, voorafgaand aan de vergadering, mede door het voeren van lastercampagnes op internet, kon het bestuur niet anders dan deze stelling innemen. Duidelijk was inmiddels dat, alle argumenten gehoord hebbend, het bestuur een zeer helder en algemeen aanvaard standpunt innam dat was getoetst bij de buitenlandse zusterorganisaties en de Raad van Beheer in Nederland. Het is buiten elke twijfel zeer discutabel om, voor de fokkerij afgekeurde honden, op papier naar Nederland te halen met als enkele doel ze hier in te zetten voor de fokkerij.

Ondanks de fel gevoerde internet campagnes haalden de tegenstemmers geen meerderheid. Daarmee leek het voorstel te kunnen worden aangenomen ware het niet dat er iemand een onvolkomenheid in de statuten en reglementen had ontdekt waardoor een twee derde meerderheid nodig was om het voorstel aan te kunnen nemen. Daardoor kon een minderheid van de aanwezige leden de besluitvorming tegenhouden waardoor er voor het bestuur geen andere keuze restte dan terugtreden.

Voorlopig zal dus gewoon worden doorgefokt met honden welke, om zeer duidelijke redenen, in andere landen zijn uitgesloten voor de fokkerij en zullen pup-kopers door de vereniging daarover niet of slecht worden geïnformeerd. Ook zal er gewoon worden doorgegaan met het fokken met honden welke drager zijn van een miskleur waardoor dat, gemakkelijk oplosbare, probleem zich verder zal uitbreiden in de toekomst.

Het teruggetreden bestuur zal zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke zaken overdragen aan een (evt. interim) bestuur en wenst de vereniging veel succes bij het herstel. Het afgetreden bestuur hecht er eveneens waarde aan de overgrote meerderheid van de leden te bedanken voor hun steun en het vertrouwen. Wij kunnen slechts concluderen dat, bij de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”, een meerderheid van stemmen niet genoeg is en een minderheid het besturen van de vereniging onmogelijk kan maken.

Deze reactie is onder verantwoordelijkheid van de op 23 februari 2019 afgetreden bestuursleden geplaatst.

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchDamesJachtKleding