Digitale AV 2020

Digitale AV 2020
Locatie:  Digitaal
Datum:  zondag 29 november 2020

Agenda DIGITALE Algemene Vergadering (AV) Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”, die zal worden gehouden op zondag 29 november 2020 om 13.00 uur. Instructies over (de wijze) van deelname aan de digitale AV staan vermeld onderaan de agenda.

 

1. Opening en welkom

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Brief van de heren P. Polderman en mr. E. Rampaart, met reactie van het bestuur.

  • a. COVID-perikelen en voortgang vereniging
  • b. stand van zaken E-locus (De Raad van Beheer heeft het verzoek van de NVL voorshands afgewezen en vraagt bewijs van inkruising van het gele gen)
  • c. stand van zaken fokverboden Raad van Beheer
  • d. stand van zaken SKK
  • e. WGT en exterieurkeuring honden in Corona tijd

 

3. Goedkeuring notulen vorige AV

 

4. Algemeen jaarverslag 2019

 

5. Financieel jaarverslag 2019 met daarbij:

a. overzicht Balans en Verlies en Winst rekening 2019 (Toelichting);

b. verslag kascommissie;

c. decharge bestuur gevoerd beleid;

d. begroting 2020.

 

6. Mededelingen functionele commissie en werkgroepen

 

7. ZooEasy

Het bestuur stelt voor het abonnement op ZooEasy te wijzigen slechts 1 gebruiker (de vereniging) met name met het oog op besparing van kosten van € 900,- per jaar.

Toelichting:

Van ZooEasy wordt door leden weinig gebruik gemaakt. Als men toch gegevens wil hebben, zijn deze vrijwel allemaal te vinden bij Raad van Beheer, Orweja en de database van mevrouw A. van der Sluis. Mocht dit niet voldoende zijn dan zal de FBC de resterende gegevens aan de leden verstrekken als het bestuursvoorstel wordt aangenomen.

 

8. Van de agenda afgevoerd.

 

9. Van de agenda afgevoerd.

 

10. Van de agenda afgevoerd.

 

11. Van de agenda afgevoerd.

 

12. Benoeming leden kascommissie

 

13. Bestuursverkiezing

Vacatures zijn ontstaan door het overlijden van het bestuurslid André Ottenschot en het aftreden van penningmeester Henk van den Brink en secretaris Stephanie van den Belt.

Het bestuur draagt middels een bindende voordracht de volgende leden als bestuurslid voor:

a. Raymond Starink (voor de opengevallen functie van André Ottenschot)

b. Sophie Zwager (voor de opengevallen functie van Stephanie van den Belt) De algemene vergadering kan op basis van de wet (art. 2:37 lid 4 van BW) met tweederde meerderheid het bindende karakter van de door het bestuur gedane voordracht ontnemen.

Kandidaten voor de nog openstaande vacature van penningmeester worden opgeroepen zich bij het bestuur te melden.

Ook tenminste tien stemgerechtigde leden zijn bevoegd tot het doen van een voordracht (art. 19 lid 3 Statuten). Die voordracht moet uiterlijk 10 dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk (het liefst per mail) bij het bestuur worden ingediend (art. 19 lid 4 Statuten).

 

14. Uitreiking Langhaarprijzen Ereprijzen 2019

 

15. Rondvraag

 

16. Sluiting

 

A. Het bestuur heeft conform artikel 6 van de Tijdelijke Wet COVID-19 bepaald dat leden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering. Het bestuur stelt daarbij de volgende voorwaarden:

i. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen;

ii. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid om elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Vragen kunnen gemaild worden naar bestuur@nedverlanghaar.nl

 

B. De in lid 1 onder ii bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.

 

C. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

 

D. Enige afwijking van het hiervoor onder B en C vermelde heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.

 

E. Het bestuur heeft bepaald dat het stemrecht tijdens de vergadering slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. De wijze van het feitelijk  stemmen wordt uiterlijk tijdens de vergadering bekend gemaakt.

 

F. U wordt nadrukkelijk gevraagd zich tijdig vooraf aan te melden voor de digitale AV via bestuur@nedverlanghaar.nl. Als u een machtiging van iemand hebt dient u die mee te sturen. Voor de vergadering ontvangt u nadere instructies hoe u daadwerkelijk aan de digitale vergadering kunt deelnemen.

 

- Klik hier om alle beschikbare bestanden te downloaden

 

Klik hier om om het machtigingsformulier te downloaden. U dient het machtingsformulier z.s.m. doch uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering te mailen naar bestuur@nedverlanghaar.nl