Aanvullende fokbeleid

Fokbeleid Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” 

Op 10 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) te Woudenberg het fokbeleid en Verenigings Fok Reglement (VFR) van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” (NVL)  vastgesteld. Het VFR bevat het reglement conform de eisen die daaraan door de RvB zijn gesteld. In het VFR wordt verwezen naar dit fokbeleid voor de toepassing van regels en  aanbevelingen voor de fokkerij. Onverminderd hetgeen in dit fokbeleid is opgenomen is de  VFR op de fokkerij van toepassing. Dit document met bijlagen heeft de status van een  reglement zoals bedoeld in artikel 43 van de statuten van de Nederlandse Vereniging  “LANGHAAR” . Met de inwerkingtreding van dit fokbeleid komen vorige versies te vervallen.  

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 

1.1. “Het werk van de hond bepaalt zijn aard en bouw, niet in opsmuk of overdrijving maar in  sobere bruikbaarheid ligt de schoonheid” (Ash: DogsandtheirHistory). 

1.2. Het Fokbeleid moet richtinggevend zijn voor de statutaire opdracht van de vereniging,  namelijk de instandhouding en verbetering van het ras als allround jachtgebruikshond en is  daarom bindend voor alle leden. 

1.3. Het fokbeleid moet een zo breed mogelijk draagvlak binnen de vereniging hebben,  enerzijds om te bevorderen dat alle fokkers er zich aan houden, anderzijds om de fokbasis zo ruim mogelijk te doen zijn. 

1.4. De fokker is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar fokproducten. De NVL, haar  bestuurs- en commissieleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor  beoordelingen, keuringen, verklaringen, verstrekte inlichtingen en pupbemiddeling of  anderszins, alles in de ruimste zin des woords. 

1.5. Relevante wet- en regelgeving van de Nederlandse Staat en van de Raad van Beheer  op Kynologisch gebied in Nederland behouden voorrang boven dit reglement. 

Hoofdstuk 2: Doelstellingen 

De NVL stelt zich ten doel, de instandhouding van de ras- en geslachtstypische Duitse Staande Langhaar (DSL) zonder erfelijk bepaalde gebreken, met behoud van zijn gezondheid, karaktervastheid en bruikbaarheid voor de jacht. 

Hoofdstuk 3: Voorlichting ten behoeve van de fokkerij 

De fokbegeleidingscommissie (FBC) houdt zich bezig met informatievoorziening aan fokkers  in de breedste zin des woords. Hiertoe behoort (maar is niet beperkt tot): 

 1. Voorlichting in algemene zin met betrekking tot erfelijkheid en rasspecifieke erfelijkheidskenmerken of gebreken.
 2. Advisering op aanvraag van fokkers met betrekking tot het gebruik van combinaties van ouderdieren.
 3. Controleren, updaten en delen van de gegevens binnen ZooEasy, zodat een optimale gegevens verstrekking aan de fokkers kan plaatsvinden.

De fokbegeleidingscommissie is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens binnen ZooEasy. De fokker is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de gegevens (aan de RvB) en dit na import te controleren op correctheid en volledigheid. Daarnaast mag uiteraard  van een fokker verwacht worden dat deze zich verdiept in de beschikbare literatuur en publicaties rondom het ras, de werkeigenschappen en de eventueel voorkomende erfelijke gebreken. 

Hoofdstuk 4: Voorlichting ten behoeve van pupkopers 

De NVL is geen partij met betrekking tot de besluitvorming om te fokken met een bepaalde 
combinatie van ouderdieren en is geen partij bij de verkoop van pups door fokkers. Fokkers  zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes waarbij, desgewenst, een 
vrijblijvende mening of advies van de NVL of één van haar functionele commissies kan 
worden gevraagd. 

De NVL publiceert alle nesten (van leden) op haar website. Contactgegevens van de fokker  worden daarbij enkel vermeld na schriftelijke toestemming van die fokker. Bij publicatie van  een nest beperkt de vereniging zich tot de gegevens welke zijn opgenomen in het VFR en het fokbeleid. Daarbij zal de vereniging vermelden of het nest conform de richtlijnen van de  NVL is gefokt. De onderliggende scores, op hoofdlijnen, conform het gestelde in hoofdstuk 12 en bijlage 1, worden beschikbaar gesteld zodat pupkopers deze, desgewenst, met de fokker kunnen bespreken. 

De NVL onthoudt zich van waardeoordelen met betrekking tot de gepubliceerde nesten. Het  is aan de fokker voorbehouden (en, wanneer ernaar gevraagd wordt, zelfs verplicht) om 
pupkopers te informeren over de keuzes voor ouderdieren die zijn gemaakt. 

Hoofdstuk 5: Informatie aan derden en propaganda/reclame 

De NVL betracht terughoudendheid in het maken van propaganda en reclame voor het ras omdat dit slechts de kwantiteit bevorderd en er slechts in beperkte mate jacht- gebruiksmogelijkheden beschikbaar zijn. 

De NVL maakt geen reclame voor nesten en/of pups anders dan gesteld is in Hoofdstuk 4. De fokker is zelf verantwoordelijk voor de verkoop van pups en eventuele publicaties die daarvoor nodig zijn.  

Hoofdstuk 6: Het werken met een Duitse Staande Langhaar 

Het fokbeleid voorziet slechts in een beperkte test voor de werkaanleg van de Duitse Staande Langhaar. Deze aanlegtest (dus geen dressuurtest) wordt afgenomen tijdens een door de NVL georganiseerde fokkeuring en omvat de volgende elementen: 

 • Het aannemen van water. De hond dient te laten zien dat hij het water ingaat wanneer hij daartoe wordt aangespoord middels een commando of geworpen dummy, bumper of enig ander voorwerp. De hond hoeft niet te zwemmen om een voldoende te scoren maar moet laten zien niet bang te zijn van water. 
 • Neusgebruik op een sleepspoor van wild. Wanneer de hond overduidelijk het gebruik van zijn neus heeft laten zien door te tekenen op het spoor wordt dit als voldoende beoordeeld ook wanneer het wild niet wordt gevonden. Wildbehandeling is geen onderdeel van de aanlegtest. 
 • Tekenen op levend veerwild. De hond wordt (los of aan een lange lijn) onder de wind van levend gekooid veerwild gebracht. Daarbij dient de hond duidelijk te tekenen maar voorstaan is niet nodig om hier een voldoende beoordeling te scoren. 
 • Gedurende de fokkeuring zal op afstand geschoten worden. Een hond welke schotangst vertoond krijgt een onvoldoende beoordeling. 

Honden welke een erkend certificaat hebben behaald bij een, door de Raad van Beheer, KNJV, NOJG of NVL erkende jachthondenwedstrijd in binnen of buitenland worden verondersteld automatisch aan alle bovengenoemde punten te voldoen en hoeven de aanlegtest niet aanvullend af te leggen. 

De NVL is van mening dat elke fokker zich zou moeten verdiepen in zoveel mogelijk facetten  van het werk waarvoor de Langhaar is bedoeld. Hierbij komt liefst het werken vóór en na het  schot alsmede zweetwerk aan de orde. Omdat het werken met een jachtgebruikshond om 

een zeer specifieke aanleg en training vraagt, dringt de vereniging er bij fokkers op aan hier  bijzondere aandacht aan te schenken. De NVL zal, ook bij de voorlichting naar pupkopers, dit facet van de Duitse Staande Langhaar, sterk naar voren brengen en pupkopers adviseren hierover met de fokker te spreken. 

De NVL, of één of meer van diens functionele commissies, zal zich bezighouden met het organiseren van workshops, lezingen, trainingen, aanlegtests en/of wedstrijden. De NVL hoopt en verwacht dat zij daarbij kan rekenen op steun van de bij de vereniging aangesloten fokkers en/of jagers. 

Hoofdstuk 7: Exterieur 

In het VFR is opgenomen aan welke exterieur eisen een DSL dient te voldoen wanneer deze  voor de fokkerij wordt gebruikt. Naast deze exterieur eisen dient elke DSL te voldoen aan de  juiste maten wat betreft de schofthoogte. Tijdens de, door de NVL georganiseerde, clubmatch en de fokkeuringen is het mogelijk de hond te laten meten en deze maat te laten  registreren in ZooEasy. Dat hoeft uiteraard maar één keer te gebeuren waarbij de leeftijd van de hond minimaal 15 maanden dient te zijn. De schofthoogte dient voor een teef 58 t/m  66cm, voor een reu 60 t/m 70cm te zijn (conform FCI-standaard) 

Hoofdstuk 8: Dekreuen 

Leden welke eigenaar zijn van een dsl reu en van mening zijn dat deze voldoet aan de richtlijnen kunnen deze reu aanmelden als potentiële dekreu bij de FBC. Bij aanmelding dienen alle benodigde certificaten en/of onderzoeksresultaten meegestuurd te worden. De reu zal in ZooEasy als dekreu worden aangemerkt. Wanneer fokkers gebruik willen maken van een reu, welke als dekreu is aangemeld, kunnen zij de contactgegevens van de eigenaar bij de FBC opvragen. 

De FBC registreert de reu en de daarbij horende gegevens maar is niet aansprakelijk voor de juistheid van die gegevens, noch voor de gevolgen van het gebruik van een reu welke als  dekreu is aangemeld. Fokkers mogen te allen tijde advies aan de FBC vragen met betrekking tot het gebruik van een reu maar blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze van een combinatie. 

Hoofdstuk 9: Dekkingen en nestmeldingen. 

Fokkers dienen,op zo kort mogelijke termijn na een dekking, de dekking te melden aan de FBC. Daarbij dienen de verplichte gegevens van beide ouderdieren meegestuurd te worden. Ontbrekende gegevens worden gezien als niet voorhanden en zo ook verwerkt. Ook de verwachte werpdatum dient vermeld te worden. Wanneer een fokker graag de contactgegevens bij de aankondiging op de website vermeld wil hebben dient hiervoor expliciet toestemming gegeven te worden. Wanneer geen toestemming gegeven is beperkt de NVL zich bij de nestaankondiging tot de namen en gegevens van de ouderdieren en het aantal geboren pups. 

Fokkers melden een worp, zo snel mogelijk, bij de FBC zodat de geboortedatum op de website kan worden bijgewerkt. Zodra er geen pups meer beschikbaar zijn dient de fokker dit eveneens te melden bij de FBC zodat dit bij de nestvermelding kan worden verwerkt. 

Hoofdstuk 10: Fokdagen 

Om een goed beeld te krijgen van de, in Nederland, gefokte nesten is het belangrijk dat de FBC minimaal één keer per jaar een fokkersdag organiseert. Fokkers worden opgeroepen liefst alle, maar in ieder geval zoveel mogelijk, pups uit een nest, samen met beide ouderdieren voor te (laten) brengen op een fokdag. Pups die op de fokdag de minimale leeftijd van 9 maanden hebben bereikt zullen voor deze dag door de fokker  worden uitgenodigd.. Alle eigenaren krijgen uiteraard een keurverslag van de eigen hond en de fokker ontvangt het verslag van alle honden uit het nest en een verslag van de nestevaluatie. Nestevaluaties zullen bovendien worden gepubliceerd in het Periodiek Verslag (PV) en/of op de website. 

Hoofdstuk 11: Beperkingen van beleid 

Een beleid kan nooit voorzien in alle facetten waarmee de fokkerij te maken heeft of krijgt. 

De NVL gaat er, bij invoering van dit fokbeleid, vanuit dat fokkers verstandige keuzes maken  en zal fokkers daarbij faciliteren en informeren. De NVL keurt honden of combinaties, naar 
aanleiding van dit beleid, niet goed of af en doet in dat kader geen kwalitatieve uitspraken. 

Bij de aankondigingen van dekkingen of nesten beperkt de NVL zich tot het vermelden van de mate waarin aan de richtlijnen uit het VFR en het fokbeleid is voldaan. Die vermelding kan bestaan uit één van de drie van de volgende meldingen: 

 • Combinatie voldoet volledig aan de richtlijnen. 
 • Combinatie voldoet, in deze samenstelling, aan de richtlijnen. 
 • Combinatie voldoet niet aan de richtlijnen. 

Een fokker kan keuzes maken die gericht zijn op de wat langere termijn en daarbij incidenteel afwijken van de gestelde richtijnen. De NVL wijst er met nadruk op dat het de bedoeling moet zijn om aan alle richtlijnen te voldoen maar geeft geen waardeoordeel over  de gemaakte keuzes. Conform het gestelde in hoofdstuk 4, is het aan de fokker om met pupkopers te bespreken waarom voor een bepaalde combinatie is gekozen. De NVL gaat ervan uit dat fokkers zich tot het uiterste zullen inspannen om de vermelding “Combinatie voldoet niet aan de richtlijnen” te voorkomen. 

De uitwerking van beleid en de kwalificatie van het al dan niet voldoen aan de richtlijnen is uitgewerkt in een scoretabel. Alvorens te kiezen voor een bepaalde combinatie kunnen fokkers van de scoretabel gebruik maken om zelf te bepalen of de voorgenomen combinatie  tot de gewenste vermelding leidt.  

Hoofdstuk 12: Scoretabel 

Uit een combinatie van het VFR en dit fokbeleid is een scoretabel tot stand gekomen. In de  scoretabel zijn alle richtlijnen opgenomen waaraan een individuele hond dient te voldoen. 
Door beide ouderdieren te scoren conform de tabel ontstaat een totaalscore voor de combinatie van deze ouderdieren. De score op elk onderdeel dient als volgt gelezen te worden: 

Voor een individuele hond: 

 • Score 0: Voldoet niet aan de richtlijnen. 
 • Score 1: Kan, in de juiste combinatie, voldoen aan de richtlijnen. 
 • Score 2: Voldoet volledig aan de richtlijnen. 

De optelling van de scores van beide ouderdieren zal leiden tot “Overall combinatie” scores,  waarbij: 

 • Score <3: Combinatie voldoet niet aan de richtlijnen. 
 • Score =3: Combinatie voldoet, in deze combinatie, aan de richtlijnen. 
 • Score >3: Combinatie voldoet volledig aan de richtlijnen. 

Het gevolg van deze wijze van scoren is dat honden die niet geheel perfect zijn toch gebruikt  kunnen worden voor de fokkerij. Daarbij is de keuze van de combinatie van belang en dient  gestreefd te worden naar een optimale score. Een score 0 is van toepassing voor alle aspecten waarbij de NVL van mening is dat het onverstandig is het dier te gebruiken voor de  fokkerij. 

De scoretabel is opgenomen als bijlage 1 van dit fokbeleid. Wijzigingen in deze tabel dienen  te worden goedgekeurd door de ALV maar wanneer voortschrijdend inzicht dit noodzakelijk  maakt kan de tabel tijdens een fokkersoverleg, met een meerderheid van stemmen en bij bestuursbesluit, met onmiddellijke ingang, worden aangepast. Definitieve goedkeuring dient,  in dat geval, te worden verkregen op de eerstvolgende ALV. Indien die goedkeuring niet wordt gegeven gaat de stemming van de ALV vóór de stemming van het fokkersoverleg. 

In bijlage 2 is een voorbeeld van een ingevulde scoretabel weergegeven. Een Microsoft 
excel bestand, conform het voorbeeld, is beschikbaar voor eigen gebruik. Deze kan worden  aangevraagd bij de FBC. De vorm of layout van de scoretabel kan aangepast worden ten 
behoeve van het gebruiksgemak. Daarvoor is goedkeuring van de ALV niet noodzakelijk. 

Hoofdstuk 13: Gezondheid screeningsonderzoek 

In het VFR is opgenomen dat screeningsonderzoek verplicht is voor dieren die worden ingezet voor de fokkerij. Screening dient te worden uitgevoerd door een instantie welke door  de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkend is waarbij bovendien geldt  dat: 

ECVO: Uitslag van het onderzoek is 12 maanden geldig. (Dekking dient plaats te vinden binnen 12 maanden van de laatste uitslag). Voor punt 8 van het ECVO onderzoek (LPA) geldt dat deze slechts 1 maal in het leven van de hond getest hoeft te worden. Uitslag van punt 8, mits definitief, behoeft niet herhaald te worden. Wijzigingen in de beoordelingscriteria  of terminologie in de uitslagen zullen direct in de scoretabel worden aangepast. Nog geldige  uitslagen blijven geldig volgens de terminologie zoals gebruikt op de datum van beoordeling. 

HD: Uitslag van HD onderzoek dient een definitieve uitslag te zijn. 

Schildklierregio: Een verklaring van onderzoek naar de schildklierregio mag niet ouder zijn dan 12 maanden ten tijde van een dekking. 

DNA Onderzoek: Waar onderzoek naar DNA mogelijk is, verdient deze vorm van onderzoek  de voorkeur boven andere vormen van onderzoek. De uitslag van DNA onderzoek kent geen  beperking in geldigheidsduur.  

Bijlage 1: Scoretabel 

HD A 2
B 2
C 1
D 0
E 0
SKK Vrij 2
Mogelijk vrij 1
Lijder 0
E-Locus Ee en ee 0
EE 2
Onbekend buitenland 1
ECVO 1; Pupillaris Persistens (MPS) Vrij 2
Anders 1
ECVO 2; Persistererende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis Vrij 2
Anders 1
ECVO 3; Cataract (congenitaal) Vrij 2
Anders 1
ECVO 4; Retina Dysplasie (RD) Vrij 2
Anders 1
ECVO 5; Hypoplasie/ Micropapilla Vrij 2
Anders 1
ECVO 6; Collie Eye Anomalie (CEA) Vrij 2
Anders 1
ECVO 8; L.pectinatum abn. Vrij 2
Niet vrij + Oclusio 0
Anders 1
ECVO 11; Entropion/ Trichiasis Vrij 2
Onbekend buitenland 1
Niet vrij 0
ECVO 12; Ectropion/ Macroblepharon Vrij 2
Onbekend buitenland 1
Niet vrij 0
ECVO 13; Distichiasis/ Ectopische Cilie Vrij 2
Anders 1
ECVO 14; Cornea dystrophie Vrij 2
Anders 1
ECVO 15; Cataract (niet-congenitaal) Vrij  2
Niet vrij + Posterior Polar (PP) 0
Anders 1
ECVO 16; Lensluxatie Vrij 2
Anders 1
ECVO 17; PRA Vrij 2
Onbekend buitenland 1
Niet vrij 0
Jachtaanleg Voldoet 2
Voldoet niet 0
Schotangst Voldoet 2
Voldoet niet 0
Exterieur Voldoet 2
Voldoet niet 0
Schofthoogte Voldoet 2
Voldoet niet 0
Controle aantal dekkingen en leeftijd (VFR) Voldoet 2
Voldoet niet 0
Controle inteelt (conform VFR) Voldoet 2
Voldoet niet 0

Opmerking SKK: Zolang geen DNA screening beschikbaar is worden alle honden waarvan t/m de tweede graad verwantschap geen lijders aan SKK bekend zijn gezien als: Vrij van SKK.

Bijlage 2: Voorbeeld ingevulde scoretabel 

Voorbeeld ingevulde scoretabel 

Verkorte uitleg: 

Voor beide ouderdieren worden de scores ingevoerd. De totaalscore wordt automatisch berekend  waarbij ook direct wordt aangegeven in hoeverre de combinatie aan de richtlijnen voldoet.  

Kijkend naar de totaalscore voor de combinatie in het groene vak, geldt: 

Bij een minimale van score van meer dan 3 voldoet de combinatie volledig aan de richtlijnen. 

Bij een minimale score van 3 voldoet de combinatie, in die samenstelling, aan de richtlijnen. 

Bij een minimale score van minder dan 3 voldoet de combinatie niet aan de richtlijnen. 

Hoe dichter de totaalscore bij 92 ligt, des te beter voldoet de combinatie aan de richtlijnen. 

Hoe dichter de gemiddelde score bij 2,00 ligt, des te beter voldoet de combinatie aan de richtlijnen. 

 

Download Fokbeleid 

Download scoretabel

Sponsoren

BiofoodEnergique